[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]

/giru/ - 角落

你打下的文字将于短时间内化为虚无
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

| Home

File: 1599259609661.jpg (86.14 KB, 850x638, __mokota_mememe_live_drawn….jpg)

c9b4ab0a No.1002372[Reply]

在角落里面要干什么呢?
这个问题你们自己思考。

本版除了CP红线和无意义刷屏之外,管理员不会干预任何讨论内容,也不会接受任何来自本版的举报。不想被人喷什么仇恨发言什么饭圈党争的就全往这里丢。

从我的立场上,我只能说,力是相互的。

以上。


de4b2d2b No.1002683[Reply]

好焦虑 好绝望🤯 我想上学 救救😭
1 post omitted. Click reply to view.
>>

947025e6 No.1002685

希望我能突发脑溢血死亡( ˘ω˘)人0b4366d7 No.1002682[Reply]

我有时间,但没有精力。
我的娱乐就此全部打包扔这了。
直到一切归附到2。
再过来把它们重启。
在睡醒后的时间里,一切归于生活学习赚钱社交。


File: 1659584500569.jpg (388.08 KB, 640x852, mmexport1657375054905.jpg)

bcdbd51e No.1002679[Reply]

请好心人把东方转法轮的存档发我一下,谢谢你了
1 post omitted. Click reply to view.
>>

bcdbd51e No.1002681

File: 1659586850506.jpg (9.05 KB, 187x270, 9ee2fb623c5d4163b3f10cfb66….jpg)
6123ebf2 No.1002675[Reply]

这也太好笑了吧
用红字就会被当作CP永久封ip
1 post omitted. Click reply to view.
>>

e520b748 No.1002678

>>1002677
Chairman Poohf65018c0 No.1002674[Reply]

像个笑话 宵禁


4047ad29 No.1002658[Reply]

comment
4 posts omitted. Click reply to view.
>>

465ea255 No.1002686

saa8594c17 No.1002657[Reply]

我宣布个事 我是傻逼


d406b5b9 No.1002655[Reply]

jtb
>>

d406b5b9 No.1002656

我宣布洗澡是世界上最幸福的事(*´∀`)2dd7d5f1 No.1002654[Reply]

请问各位肥哥们,现在还有啥类似的匿名版嘛


Delete Post [ ]
[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]
国际访问量:Flag Counter
Previous [ 1 / 2 / 3 ]
| Home