[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto / kengo ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]

/kagari/ - 值班室

一个管理,先要会卖萌,然后要会拉仇恨,最后要能接刀。
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

『这世界,就像薛定谔的猫一样:很多事情,如果你傻着,或者装傻,不点破它,你会活得很舒服。一旦你认真了,那世界也会和你认真了。』


File: 1612107669180.png (7.77 KB, 577x85, 1.png)

f03d12ff No.50

report功能是坏的?这是啥错误?
>>

d4611bb0 No.51

这个功能没有开启。
已修复在没开启前提下仍旧页底出现report窗体的BUG。[Return][Go to top] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto / kengo ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]
国际访问量:Flag Counter