[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto / kengo ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]

/TK/ - 原·创

人类的本质……是复读机么?
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)

本版R9K机器人强度已开到最大,权当社会实验了。

| Home

File: 1610881240267.jpg (160.34 KB, 850x1187, __futaba_anzu_idolmaster_a….jpg)

d500e863 No.1[Reply]

正如红字所示。
本版开了R9K机器人,且强度被调到了最大。
有可能什么都发不出来,在此先行表示道歉。
>>

d500e863 No.2

换言之大概是【逆】角落版……File: 1626435302440.jpg (7.94 KB, 240x240, QQ图片20210712020820.jpg)

51e1aada No.24[Reply]

下午好uwwwu


93c9b60e No.23[Reply]

——


a2044d58 No.22[Reply]

seems not too much post here, just for test~~~


18dc8d98 No.21[Reply]

No.1562743


9571297a No.18[Reply]

R9K机器人是什么?
>>

a2d84011 No.19

Robot 9000k
只要检测到重复词语就直接杀掉的机器人。
4chan有个叫做r9k的版块就这么来的,机器人算法的原作者是xkcd网络漫画的作者。

>>

9571297a No.20

>>19
謝謝,漫畫很有趣c20b43f7 No.17[Reply]

40px-滑稽.jpg
1.42 KB
1月 3, 05:01


6aa05b47 No.16[Reply]

Yattaze!


36881cc0 No.9[Reply]

ASDT


12093bfa No.6[Reply]

So if I post English,the bot won't ban me?
>>

4cf1dd21 No.7

https://www.pri.org/stories/2015-10-02/short-history-r9k-4chan-message-board-some-believe-may-be-connected-oregon#:~:text=Surprisingly%20enough%2C%20however%2C%20the%20%2F,the%20same%20comment%20multiple%20times.

>>

4cf1dd21 No.8

>>7
https://blog.xkcd.com/2008/01/14/robot9000-and-xkcd-signal-attacking-noise-in-chat/08e37533 No.4[Reply]

bxjjkss,njko
>>

08e37533 No.5

yeah I did It!43f46a5f No.3[Reply]

本版R9K机器人强度已开到最大,权当社会实验了。


Delete Post [ ]
[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto / kengo ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]
国际访问量:Flag Counter
Previous [ 1 ] Next | Home