[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]

/akane/ - 弹幕网站

《天变地异》
Name
Email
Subject
Comment
File
Password (For file deletion.)


5c91b07c No.131

张弛和平演化方针终于迈入了新阶段。看起来微博贵物引流还是有效果啊。真是期待以后的日子呢
>>

aac87136 No.132

File: 1627641193599.png (30.79 KB, 425x417, 1.png)

岛民都换了不知道几波人,不听话的估计也清退得差不多了
引流引得批爆,weibo百万粉指日可待

>>

11784d10 No.133

>>132
14年上岛,退岛已一年

现在的岛上脑残遍地,粉红横行,发张比基尼都能吓到小朋友。一个阿宅论坛二次元变成了亚文化。这里是a岛,该滚的是我们肥宅吧?

人多一倍智商减半

>>

5c91b07c No.134

太对了。这才1天呢。昨天还在说B站发歌是维权,今天直接开直播了。真有你的啊,张弛

>>

fa07958a No.135

File: 1627807607019.jpg (961.35 KB, 1080x2340, 10284638.jpg)

张驰在b站投稿了,岛民快去引流

https://adnmb3.com/t/40803022

>>

fa07958a No.136

>>135
https://www.bilibili.com/video/BV1xU4y1J7Fs

>>

5b3e908f No.137

你以为这就完了?弛畜是准备把a岛打造成第二个李毅吧,好日子还在后头那[Return][Go to top] | [Home][Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ mizuka / [ ayu / kotori / news / akane / TK / int / int22 ] [ komari / pani / kud / saya / yumemi ] [ kyousuke / lucia / makoto ] [ masato / Yui / chihaya / pic / giru ] [ shiori / haruka / mio ] kagari ]
国际访问量:Flag Counter